Regulamin
Bardzo dziękujemy za wyrażenie chęci przesłanie materiału (wiadomości, zdjęcia, filmu i/lub materiału dźwiękowego) na adres formularza kontaktowego serwisu internetowego „Maja w ogrodzie”. Zaznaczając okienko „zaakceptuj regulamin”, potwierdza Pan/ Pani, że dokładnie zapoznał się Pan/Pani z regulaminem serwisu „Maja w ogrodzie” i pełni akceptuje Pan/Pani jego treść, ponosząc z tego tytułu pełną odpowiedzialność prawną. Redakcja programu „Maja w ogrodzie”.
REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO „MAJA W OGRODZIE”
 

Regulamin
I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
1. Serwis internetowy „Maja w ogrodzie" (zwany dalej „Serwisem") jest zarządzany i prowadzony przez spółkę TVN S.A. (zwaną dalej „TVN" lub „Administratorem"), z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiertniczej 166 (02-952 Warszawa) zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000213007, NIP: 951-00-57-883.
2. Serwis odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Serwis umożliwia:
a) przesyłanie wiadomości SMS, MMS, słownych, tekstowych, dźwiękowych, wizualnych, muzycznych i innych (zwane dalej „wiadomościami"),  do Serwisu (zdefiniowanego poniżej) na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
3. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. Przesyłając wiadomość, zdjęcie lub film Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 
II. DEFINICJE
1. Portal majawogrodzie.pl – strony i inne narzędzia internetowe udostępniane za pośrednictwem sieci Internet, będące własnością TVN S.A. i dostępne pod adresem www.majawogrodzie.pl.
2. Portal tvnmeteo.pl – strony i inne narzędzia internetowe udostępniane za pośrednictwem sieci Internet, będące własnością TVN S.A. i dostępne pod adresem www.tvnmeteo.pl.
3. Użytkownik - oznacza każdą osobę fizyczną w wieku powyżej 13 lat, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu, a w szczególności korzysta z Serwisu przesyłając wiadomość, zdjęcie lub film za pośrednictwem Portalu majawogrodzie.pl lub maila przesłanego na adres majawogrodzie@tvn.pl lub pogoda@tvn.pl.
4. Serwis – serwis internetowy umożliwiający Użytkownikom przesyłanie wiadomości, zdjęć i filmów oraz ich publikację w szczególności w portalach internetowych Grupy ITI, w tym w Portalu majawogrodzie.pl, w Portalu tvnmeteo.pl oraz w programach nadawanych przez TVN.
 
III. ZASADY OGÓLNE
1. Użytkownik przesyłając za pomocą formularza Serwisu na stronie www.majawogrodzie.pl lub za pomocą maila, w jakikolwiek inny sposób wiadomość, zdjęcie lub film, wyraża zgodę na nieodpłatną, nieograniczoną czasowo i terytorialnie publikację wiadomości, zdjęcia, filmu lub innego materiału Użytkownika w portalach internetowych Grupy ITI, w tym w szczególności w Portalu majawogrodzie.pl, w Portalu tvnmeteo.pl oraz w programach nadawanych przez TVN oraz na korzystanie z wiadomości, zdjęcia, filmu lub innego materiału Użytkownika na następujących polach eksploatacji:
a) utrwalanie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo,
b) zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo,
c) wprowadzanie do obrotu,
d) wprowadzanie do pamięci komputera, do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, do baz danych,
e) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworów i przedmiotów praw pokrewnych w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępnianie w Internecie np. w ramach dowolnych stron internetowych oraz jakichkolwiek serwisów odpłatnych lub nieodpłatnych, w szczególności video on demand, pay-per-view, dostępnych m.in. w technice downloading, streaming, ADSL, DSL oraz jakiejkolwiek innej), a także w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń (m.in. telefonów stacjonarnych i/lub komórkowych, komputerów stacjonarnych i/lub przenośnych, a także przekazów z wykorzystaniem wszelkich dostępnych technologii np. GSM, UMTS itp., za pomocą telekomunikacyjnych sieci przesyłu danych),
f) publiczne wykonanie,
g) publiczne odtwarzanie (m.in. za pomocą dowolnych urządzeń analogowych i/lub cyfrowych posiadających w szczególności funkcje przechowywania i odczytywania plików audio i/lub video np. komputerów, odbiorników radiowych lub telewizyjnych, projektorów, telefonów stacjonarnych lub komórkowych, odtwarzaczy MP3, iPod, iPhone itp.),
h) wystawianie,
i) wyświetlanie,
j) użyczanie i/lub najem,
k) nadawanie analogowe oraz cyfrowe wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) przewodowe oraz bezprzewodowe przez stację naziemną m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu) itp.,
l) nadawanie analogowe oraz cyfrowe wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) za pośrednictwem satelity m.in. przy wykorzystaniu platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu) itp.,
ł) reemitowanie analogowe oraz cyfrowe wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu) itp.
m) obróbki cyfrowej w celu dostosowania wiadomości, zdjęcia, filmu lub innego materiału do wymogów Portalu majawogrodzie.pl, Portalu www.tvnmeteo.pl oraz programów nadawanych przez TVN,
n) nieodpłatnego wykorzystania wizerunku Użytkownika oraz innych osób utrwalonych w wiadomościach, na zdjęciach lub w filmach i innych materiałach nadesłanych przez Użytkownika,
o) wykorzystania wiadomości, zdjęć, filmów i innych materiałów  przesłanych przez Użytkownika do Serwisu w różnych formatach, w tym w postaci drukowanej w całości lub we fragmentach, wraz z prawem włączania ich (lub ich fragmentów) do innych utworów i tworzenia opracowań (abstraktów),
p) umieszczania wiadomości, zdjęć, filmów lub innych materiałów przesłanych przez Użytkownika do Serwisu w bazach danych,
r) wykorzystania wiadomości, zdjęć filmów lub innych materiałów przesłanych do Serwisu przez Użytkownika, w celu promocji Portalu majawogrodzie.pl, Portalu tvnmeteo.pl, programów nadawanych przez TVN oraz TVN.
2. Użytkownik upoważnia TVN do decydowania o sposobie oznaczenia nadesłanych przez Użytkownika wiadomości, zdjęć, filmów lub innych materiałów nadesłanych przez Użytkownika do Serwisu , podanymi przez Użytkownika danymi w celu ich opisania.
3. Przesyłając wiadomość, zdjęcie, film lub inny materiał Użytkownik oświadcza, że:
a) ma pełne prawo do dysponowania wiadomością, zdjęciem, filmem lub innym materiałem oraz że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do wiadomości, zdjęcia filmu lub innego materiału, które nie są ograniczone na rzecz osoby trzeciej lub, że przysługują mu prawa do korzystania z wiadomości, zdjęcia, filmu lub innego materiału (licencja) obejmujące w szczególności prawo do prezentowania wiadomości, zdjęcia, filmu lub innego materiału w Internecie oraz w programach telewizyjnych nadawanych przez TVN,
b) informacja zawarta w przesłanej wiadomości, zdjęciu, filmie lub innym materiale Użytkownika jest prawdziwa i nie wprowadza nikogo w błąd.
4. Użytkownik oświadcza, iż osoby utrwalone w wiadomościach, zdjęciach, filmach lub innych materiałach przesłanych przez Użytkownika do Serwisu, których zgoda jest konieczna do ich publikacji, wyraziły zgodę na publikację swojego wizerunku w szczególności w sieci Internet oraz w programach telewizyjnych nadawanych przez TVN.
5. Użytkownik przedstawi odpowiednie dokumenty, potwierdzające stan prawny, o którym mowa w pkt. III 3 i pkt III 4 Regulaminu na każde żądanie TVN.
6. Użytkownik przesyłając TVN wiadomość, zdjęcie lub film lub inny materiał, ponosi pełną odpowiedzialność za zawarte w nich treści oraz za ewentualne naruszenie praw osób trzecich.
7. Całkowicie zabronione jest i stanowi naruszenie niniejszego Regulaminu, przesyłanie lub zamieszczanie w Portalu majawogrodzie.pl wiadomości, zdjęć lub filmów oraz wszelkich innych materiałów zawierających treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, a w szczególności treści pornograficznych, propagujących piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania danych, wirusy oraz wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu materiałów.
8. Użytkownik wyraża zgodę na udzielanie przez TVN (oraz inne spółki z Grupy ITI) sublicencji oraz przenoszenie praw i zezwalanie osobom trzecim na korzystanie z przesłanych wiadomości, zdjęć lub filmów oraz innych materiałów, w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie.
 
IV. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA
1. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystania witryn www, aplikacji i programów, transmisji i dystrybucji materiałów zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego, a w szczególności do:
a) nie przesyłania wiadomości, zdjęć lub filmów lub innych materiałów, zawierających treści o charakterze bezprawnym, w jakikolwiek sposób naruszających prawo, sprzecznych z dobrymi obyczajami, a w szczególności zawierających treści pornograficzne, obrażające uczucia religijne, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, propagujących piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania danych, wirusy i inne podobne,
b) działania w sposób nie naruszający praw innych Użytkowników, w tym w szczególności majątkowych i osobistych praw autorskich,
c) nie przesyłania wiadomości, zdjęć lub innych materiałów zawierających treści oraz elementy graficzne o charakterze komercyjnym, reklamowym lub promocyjnym,
d) nie rozsyłania spamu i nie zamówionej informacji handlowej,
e) nie podejmowania działań przesyłania materiałów, które mogłyby utrudnić lub uniemożliwić funkcjonowanie Serwisu.
2. Przesyłając wiadomość, zdjęcie lub film Użytkownik wyraża zgodę na ich archiwizowanie przez TVN przez czas nieoznaczony.
 
V. PRAWA I OBOWIĄZKI TVN
1. TVN nie ponosi odpowiedzialności za:
a) sposób korzystania z Serwisu  przez Użytkowników,
b) treści przekazywane przez Użytkowników, w granicach zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa,
c) autentyczność informacji podawanych przez Użytkowników w Serwisie,
d) niezamierzone błędy w działaniu aplikacji udostępnianych Użytkownikom w ramach Serwisu oraz za wszelkie wynikłe z tego skutki.
2. TVN zastrzega sobie prawo do:
a) okresowego wyłączania Serwisu bez uprzedniego powiadomienia Użytkowników,
b) uniemożliwienia dostępu do treści i materiałów naruszających prawo, w przypadku uzyskania wiarygodnej widomości o bezprawnym charakterze tych treści i materiałów, TVN niezwłocznie zawiadomi Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia dostępu do takich materiałów i treści,
c) zaprzestania prowadzenia Serwisu, po uprzednim powiadomieniu Użytkowników na stronach Portalu majawogrodzie.pl. lub Portalu tvnmeteo.pl.
3. TVN zastrzega, że ma prawo do nieopublikowania nadesłanej wiadomości, zdjęcia, filmu lub innego materiału bez konieczności uzasadnienia, jak również prawo do redagowania, przerabiania, skracania nadesłanych materiałów oraz łączenia ich z innymi utworami, jak również dostosowywania nadesłanych materiałów do wymogów portali internetowych Grupy ITI , a w szczególności Portalu majawogrodzie.pl, Portalu tvnmeteo.pl oraz nadawanych programów.
4. TVN zastrzega, że ma prawo do wprowadzenia ograniczenia ilości plików przesyłanych przez Użytkownika.
5. TVN nie będzie upubliczniać adresu e-mail Użytkownika z wyjątkiem sytuacji przewidzianych przepisami prawa
 
VI. Dane Kontaktowe
1. Korzystanie z Serwisu wymaga:
a) wypełnienia formularza, w którym należy podać informacje umożliwiające skontaktowanie się z użytkownikiem – adres e-mail
lub
b) wysłania wiadomości e-mail bezpośrednio na adres majawogrodzie@tvn.pl lub pogoda@tvn.pl, zawierającej materiały do wykorzystania przez TVN.
Informacje podane w formularzu oraz wiadomościach e-mail są przez TVN wykorzystywane do niezbędnych kontaktów z osobami przesyłającymi wiadomości, filmy, zdjęcia lub inne materiały.
2. W przypadku przesyłania materiałów bezpośrednio na adres majawogrodzie@tvn.pl lub pogoda@tvn.plw zwrotnej odpowiedzi Użytkownik otrzyma Regulamin, który musi zaakceptować, żeby jego wiadomość, zdjęcie lub film mogła zostać opublikowana przez TVN.
 
 
VII. DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA
Dane osobowe Użytkowników portalu majawogrodzie.pl są przetwarzane przez TVN Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie 02-952, ul. Wiertnicza 166 wyłącznie w celu realizacji umowy licencyjnej.
Administrator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Administrator może zwrócić się do Użytkownika z prośbą o wyrażenie zgody na przetwarzanie innych danych osobowych Użytkownika lub dla innych celów wyraźnie wskazanych przez Administratora. W przypadku, w którym Użytkownik wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgoda taka będzie zarejestrowana.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
Użytkownik portalu ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania oraz ma prawo wnieść pisemne, umotywowane żądanie zaprzestania przetwarzania danych oraz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych, w przypadkach wskazanych przez prawo. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować do Administratora na adres: "Administrator Danych Osobowych, TVN SA, ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa."
 
 
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. TVN nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
2. TVN nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, a w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami.
3. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z Serwisem prosimy kierować na adres: majawogrodzie@tvn.pl lub pogoda@tvn.pl
4. Wszelkie informacje o naruszeniach przez Użytkowników postanowień niniejszego Regulaminu proszę kierować na adres: majawogrodzie@tvn.pl lub pogoda@tvn.pl
5. Kontakt TVN z Użytkownikami Serwisu za pomocą poczty elektronicznej odbywa się z wykorzystaniem następujących adresów pocztowych: majawogrodzie@tvn.pl lub pogoda@tvn.pl.
6. Wszelka korespondencja z wykorzystaniem innych niż podany powyżej adres pocztowy skierowana do Użytkowników Serwisu nie może być traktowana jako wysłana przez TVN. TVN nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia czy straty, które wynikną lub mogą wyniknąć z tego tytułu dla Użytkownika Serwisu.
 
IX. ZMIANY REGULAMINU
  1. Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być zmieniane przez Administratora. Zmiany będą udostępniane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu  za pośrednictwem  Serwisu wraz z informacją o ich dokonaniu.
  2. Po ukazaniu się na stronie głównej Serwisu lub w innych miejscach do tego przeznaczonych w Serwisie, informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż korzystanie z Serwisu po takim ogłoszeniu stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.
  3. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z Serwisu i niezwłocznie powiadomić Administratora o takiej decyzji.
  4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 21.03.2011 roku.